Principer, Värden och Processen

PRINCIPER AV MEDLING

 • Restorativitet
 • Frivillighet
 • Dialog
 • Inga straff
 • Inga skyldiga personer
 • Människoorienterad tillvägagångssätt
 • Äkta kontakt
 • Respekt
 • Konfidentialitet
 • Delaktighet
 • Neutralitet
 • Lösningsfokuserat

Medling baseras på reparativ rättvisa och styrs av principer av medling. Reparativ dialog, neutralitet/opartiskhet av medlaren, konfidentialitet av diskussionen och framtidsorientering är viktiga i processen. Vi letar inte efter skyldiga personer, men efter gemensamma intressen och således lösningar.

VÄRDEN

Värdena av våra medlarna är som följer:

Konflikt: Konflikter bör ses som möjligheter. Om de hanteras korrekt, kan man lära sig mycket.

Icke-våldsam konfliktlösning: Alla måste har möjlighet att delta i icke-våldsam konfliktlösning.

Individer: I medling träffar vi människor som individer, inte som representanter av samhällsgrupper.

Öppet nyfikenhet: Medlaren är inte över parterna. Han/hon tänker tillsammans med parterna.

Äkthet: Medlaren jobbar med sin egen personlighet och är genuint närvarande i möterna.

Respektfull lyssnande: Vi lyssnar på människor med respekt för att lyssnande gör möjligt att tänka och förståra var och ens egna behov. Och de i tur gör möjligt att komma med konstruktiva lösningar.

Konfidentialitet: Man behöver förtroende för genuint samspel mellan parter. Trovärdighet och tillit demonstreras i vårt agerande.

MEDLINGSPROCESSEN

I en medling mellan två eller flera parter träffar medlarna parter först skilt och sen i ett gemensamt möte. Efter det organiseras ett uppföljningsmöte.

I samfundsmedling som berör en större grupp identifierar vi först parterna och tar reda på nyckelpersoner och deras intressen och behov. Sen anpassar vi oss till parternas behov och ordnar sådana skräddarsydda möten som situationen kräver.