Periaatteet, arvot ja prosessi

Sovittelun periaatteet

Sovitteluprosessi pohjautuu restoratiiviseen oikeuteen, jota ohjaavat sovittelun periaatteet. Periaatteissa korostuu restoratiivinen dialogi, sovittelijan puolueettomuus, keskustelun luottamuksellisuus ja tulevaisuusorientoituminen. Sovittelussa ei ole tarkoitus etsiä syyllisiä, vaan pikemminkin yhteisiä intressejä, joiden kautta löytää ratkaisuja konfliktitilanteeseen.


Arvot

Naapuruussovittelun keskus on sitoutunut työtä ohjaaviin arvoihin. Kattavamman kuvauksen jokaisesta arvosta löydät Materiaalipankistamme. Sovittelijamme ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin:

KONFLIKTI: Konflikti kannattaa nähdä mahdollisuutena, sillä kunhan se käsitellään rakentavasti, se tuottaa uutta tietoa ja uusia taitoja ja oppimista.

VÄKIVALLATON KONFLINKTINRATKAISU: Kaikille ihmisille on tarjottava mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä ja tarpeensa ja osallistua väkivallattomaan konfliktinratkaisuun omista lähtökohdistaan.

YKSILÖLLINEN KOHTAAMINEN: Ihmisiä ei nähdä ja kohdata väestöryhmän edustajana, vaan yksilönä.

AVOIMEN UTELIAISUUDEN TILA: Sovittelija ei asemoidu osapuolten yläpuolelle vaan ajattelee yhdessä heidän kanssaan.

PUOLUEETTOMUUS: Lähtee ajattelusta ja konkretisoituu puheessa sanavalintoina sekä toiminnassa tapana olla läsnä ja kuljettaa prosessia eteenpäin.

AITOUS: Sovittelija tekee työtään omalla persoonallaan ja on tilanteissa aidosti läsnä.

KUNNIOITTAVA KUUNTELEMINEN: Kuuntelemme ihmisiä kunnioittavasti, sillä ihmisen kuuleminen mahdollistaa ajattelun ja omien tarpeiden oivaltamisen, joka puolestaan mahdollistaa rakentavat ratkaisut.

LUOTTAMUKSELLISUUS: Aidon vuorovaikutuksen rakentaminen edellyttää luottamusta, joka on osoitettava käytännön toiminnassa.


Sovittelun prosessi

Kun konflikti koskee kahta tai useampaa osapuolta, jotka ovat selkeästi tiedossa ja kun sovitellaan yhden, selkeän tapahtuman tai asian aiheuttamia seuraamuksia, edetään kahdenvälisen sovittelun prosessin mukaisesti.

Osapuolet tavataan ensin erikseen, minkä jälkeen järjestetään yhteistapaaminen ja sen jälkeen seuranta.

Kun konflikti koskee laajempaa joukkoa ihmisiä, kun yhteisössä on jännitteitä tai yhteensovittamattomia erimielisyyksiä esimerkiksi arvoihin liittyen tai kun konflikti ei ole niin selkeästi määriteltävissä, edetään yhteisösovittelun prosessin mukaan:

Kartoitetaan osapuolet, avainhenkilöt sekä heidän tarpeensa ja intressinsä ja reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla eli järjestetään tapaamisia ja kuulemistilaisuuksia eri kokoonpanoilla.