Erilaisia konflikteja

Kulttuurikonflikti vai kulttuuristettu konflikti? 

Monikulttuuriseksi koetulla konfliktilla tarkoitetaan konfliktia, jonka osapuolet edustavat eri väestöryhmiä ja jossa tulkinnat konfliktin syistä liittyvät ihmisen taustaan.

Tällaiset konfliktit lähtevät liikkeelle kahtiajaosta

me ja ne.

Jakautuminen "meihin" ja "niihin" ei vielä tarkoita vastakkainasettelua. Vastakkainasettelun aiheuttaa keskusteluyhteyden puute väestöryhmien välillä.

Ongelmia aiheuttavat kahdenlaiset tilanteet:

- Jos ryhmät ovat erillään toisistaan ja kokevat toisiaan kohtaan epäluuloa (tieto ei ryhmien välillä kulje kun ei ole vuorovaikutusta joten asioista ei voida neuvotella)

- jos ryhmien välistä epäluuloa, epämukavia tilanteita tai häiriöitä aletaan selittää stereotypioilla ja olettamuksilla ja kaikkea tulkitaan ryhmän oletettujen ominaisuuksien kautta (kaikki yksilöt nähdään yksioikoisesti "niiden" edustajana ja kaikkia ryhmän edustajia tulkitaan ryhmään liitetyn stereotypian mukaan).

Tällöin sosiaaliset jännitteet ryhmien välillä kasvavat ja asetelma me ja ne muuttuu tilanteeksi

me vastaan ne.

Kun ryhmät koetaan vastakkaisiksi, yleistyy epäluottamus ja vihamielisyys ja niiden myötä  vihapuheet, provosoinnit, häiriökäyttäytyminen ja eristäytyminen sekä väkivalta. Turvallisuudentunne heikkenee. Ihmiset alkavat kokea tilanteen muodossa

me tai ne.

 

 

Kuinka purkaa tilanne?

Lue lisää: Naapuruussovittelun käsikirja